Za co odpowiada zarządca nieruchomości?

Obowiązki, które spoczywają na zarządcy nieruchomości są określane przez prawo oraz umowę, która podpisywana jest z każdym zarządcą. Ustawa a umowa Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami określają, że zarządca odpowiada za wszystkie podejmowane decyzje i czynności, które dotyczą sfery finansowej związanej z nieruchomością. Powinien zajmować się prawidłową eksploatacją nieruchomości, by zapewnić wszystkich mieszkańcom bezpieczeństwo. Inne obowiązki dotyczące między innymi sprzątania czy pielęgnacji zieleni mogą zostać wpisane do szczegółowej umowy z zarządcą.

Obowiązki zarządcy nieruchomości Podpisując umowę z zarządcą nieruchomości należy zadbać o wpisanie do tej umowy poza wynagrodzeniem dla zarządcy również obowiązków, które będą na nim spoczywać. Pamiętać należy również o odpowiednim podziale obowiązków między zarządem wspólnoty a zarządcą. Zarządca ma za zadanie reprezentować wspólnotę na zewnątrz oraz w kontaktach właściciela lokalu z zarządem wspólnoty. Do jego zadań należy prowadzenie dokumentacji związanej z nieruchomością. Dotyczy do zarówno dokumentów technicznych jak i finansowych i ekonomicznych. Do jego zadań należy również odpowiednia eksploatacja nieruchomości. Ma za zadanie wyszukiwać usługodawców, którzy zagwarantują dopływ wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ciepło, energię elektryczną czy gaz w budynku. Musi zadbać o konserwację nieruchomości oraz ubezpieczenie od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej. W gestii zarządcy powinno być organizowanie pomocy przy awarii oraz zapewnienie pogotowia technicznego.

Powinien dbać o regularne organizowanie koniecznych remontów. Zarządca powinien zapewnić mieszkańcom dostęp do dokumentacji i prowadzić rozliczenia finansowe. W jego zadaniach może być pomoc zarządowi przy przygotowywaniu uchwał, przygotowywanie umów i działań windykacyjnych. W jego zadaniach jest również prowadzenie rozliczeń z US. Do obowiązków zarządcy można również zaliczyć obsługę zebrań wspólnoty. Zarządca zwołuje zebranie, informuje mieszkańców i przygotowuje porządek obrad. Lista obowiązków zarządcy jest więc bardzo długa. Przygotowując umowę z zarządcą warto zadbać o wpisanie wszystkich szczegółowych kwestii. Lepiej, by umowa byłą nieco bardziej rozbudowana, niż by pominięto w niej pewne obowiązki.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.