Zarządca a zarząd wspólnoty

Wszyscy mieszkańcy powinni pamiętać, że zarządca nieruchomości a zarząd wspólnoty do zupełnie inne rozwiązania i inne obowiązki. Zarząd wspólnoty jest obowiązkowy dla każdej wspólnoty mieszkaniowej. Jest to organ, w którym mamy przedstawicie mieszkańców, który ma zajmować się sprawami nieruchomości. Zarząd może je jednak polecić profesjonalnej firmie. Zadaniem zarządu jest kierowanie wspólnotą i jej sprawami oraz reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz.

Ma on również zajmować się częściami wspólnymi w nieruchomości. Natomiast zarządca nieruchomości to osoba, która ma tytuł zawodowy zarządcy i jest wpisana na listę zarządców prowadzoną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Taka osoba powinna odpowiadać praktycznie za wszystkie kwestie, które wiążą się z funkcjonowaniem nieruchomości. Trzeba tutaj mieć na myśli codzienną opiekę nad nieruchomością jak i wszystkie istotne sprawy formalne. Zarządca musi posiadać licencje, natomiast członkowie zarządu nie muszą mieć takich uprawnień, gdyż nie jest to ich zawodowa praca. Dodatkowo zarządca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wspólnoty zarząd to grupa osób, które najczęściej są właścicielami lokali w danej wspólnocie. Zarządca może być również pociągnięty do odpowiedzialności przed specjalną Komisją, która działa przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Mimo, że wiele wspólnot nie chce zatrudniać zarządcę trzeba podkreślić, że jest to warte rozważenia rozwiązanie. Licencjonowany zarządca to osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie i będzie w stanie sprawnie zająć się nieruchomością. Jest to również jego praca zawodowa, dlatego jest w stanie poświęcić nieruchomości więcej czasu, niż zarząd wspólnoty, który składa się z osób pracujących zawodowo w innej formie. Nie można ulegać mitom, że zatrudnienie zarządcy zlikwiduje kontrolę nad nieruchomością. Z zarządcą podpisujemy umowę, w której określamy jego obowiązki.

Poza tym wszyscy mieszkańcy mają wolny wgląd w dokumenty dotyczące nieruchomości, którymi zajmuje się zarządca. Mogą bieżąco sprawdzać wszystko to co dotyczy ich nieruchomości. Licencjonowany zarządca będzie lepszym rozwiązaniem niż praca zarządu wspólnoty na wielu płaszczyznach. Praktycznie nie znajdziemy już osób, które będą w stanie poświęcić się sprawom wspólnoty należąc do zarządu. Natomiast zarządca, który otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie będzie zajmował się tym co będzie należało do jego obowiązków na podstawie umowy. Osoby takie doskonale znają również wiele aktów prawnych, dzięki którym będą mogli lepiej zająć się sprawami danej nieruchomości.

Powiązane artykuły

Zarządca nieruchomości:

Reprezentuje WŁAŚCICIELI przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, w zakresie ustalonym w umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Obsługa techniczna nieruchomości to:

Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej, kontrola prawidłowego użytkowania budynku, instalacji i urządzeń, przygotowywanie przeglądów oraz wyszukiwanie firm podwykonawczych.

Obsługa finansowa nieruchomości:

Dokonywanie bieżących rozliczeń, prowadzenie ewidencji księgowej, pobieranie oraz windykacja płatności, przygotowywanie płatności na rzecz dostawców, dokumentów do płatności z tytułu podatków, i ubezpieczeń. sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości.

Dlaczego warto przeglądać naszą stronę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji  w życiu. Kupno nieruchomości to skomplikowany proces, a warto wiedzieć więcej odnośnie zarządzania nieruchomością.

Czym się kierujemy?

Według badań najczęściej kierujemy się funkcjonalnością wewnętrzną budynku - czyli projektem, przestrzenią, nasłonecznieniem, a także kosztem eksploatacji nieruchomości. Ważną rolę pełni tez zieleń i przestrzeń wokół budynku.